سرگردان

زکجا امده ام؟امدنم بهر چه بود؟....به کجا می روم اینک,ننمایی وطنم

» ۱۳٩٢/٧/٢٦ :: ۱۳٩٢/٧/٢٦
» ۱۳٩٢/٦/٢٢ :: ۱۳٩٢/٦/٢٢
» ۱۳٩٢/٤/٢٩ :: ۱۳٩٢/٤/٢٩
» من وهیچکس :: ۱۳٩٢/۳/۱٥
» بهشت من :: ۱۳٩٢/۳/۳
» ۱۳٩٢/٢/٢۱ :: ۱۳٩٢/٢/٢۱
» 1200 کیلومتر فاصله تا دوست.... :: ۱۳٩٢/٢/۱٧
» خیلی دور خیلی نزدیک.... :: ۱۳٩٢/٢/۳
» فاک یو استاد!!!! :: ۱۳٩٢/۱/٢۳
» اسطوره ایرانی :: ۱۳٩٢/۱/۸
» جایی میان دو سال...حالی میان دو حال :: ۱۳٩٢/۱/۱
» ۱۳٩۱/۱٠/۳٠ :: ۱۳٩۱/۱٠/۳٠
» برای خودم :: ۱۳٩۱/٩/٢۳
» حال بد من بعد از یک اتفاق خوب :: ۱۳٩۱/٦/۱
» برای کودکی که با غرش زمین و نه لالایی مادر به خواب رفت ... :: ۱۳٩۱/٥/٢٤
» !deal :: ۱۳٩۱/٥/۱٩
» ۱۳٩۱/٥/۱۱ :: ۱۳٩۱/٥/۱۱
» زندگی با چشمان بسته 2 :: ۱۳٩۱/٥/۸
» اکنون اخر الزمان :: ۱۳٩۱/٤/۳۱
» سراب :: ۱۳٩۱/٤/٧
» سهم من :: ۱۳٩۱/۳/٢٩
» زندگی با چشمان بسته :: ۱۳٩۱/۳/٢٦
» این شب های خسته کننده ی دوست داشتنی :: ۱۳٩۱/۳/٢٠
» فرهنگ آشفته :: ۱۳٩۱/۳/۱٤
» شروع کن,دروغ بگو.... :: ۱۳٩۱/۳/۱۳
» هستم اگر می روم.... :: ۱۳٩۱/۳/۳
» نسل متناقض :: ۱۳٩۱/٢/٥
» واحد هشت :: ۱۳٩۱/۱/٢٢
» گوهر مخزن اسرار همان است که بود....حقه مهر بدان مهر و نشان است که بود :: ۱۳٩۱/۱/۱٥
» ۱۳٩۱/۱/۸ :: ۱۳٩۱/۱/۸
» ۱۳٩٠/۱٢/٢٩ :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٩
» ۱۳٩٠/۱٢/٢٥ :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٥
» استراحت مطلق :: ۱۳٩٠/۱٢/٤
» کتاب خوری ... :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٤
» شاید دوباره :: ۱۳٩٠/۱۱/٢۳
» کنکور... :: ۱۳۸٦/٦/٩
» همين جوری... :: ۱۳۸٦/٦/۳
» ۱۳۸٦/٥/٢٦ :: ۱۳۸٦/٥/٢٦
» کی چه شکليه؟ :: ۱۳۸٦/٥/۱۸
» حیفه وقت.... :: ۱۳۸٦/٥/۱٢
» همين... :: ۱۳۸٦/٥/۸
» امام رضا (ع) ... :: ۱۳۸٦/٥/۱
» به نام خدايی که زمين و اسمان را به حق آفريد..... :: ۱۳۸٦/٤/۱٠
» مصاحبه با يك كفاش سيار چاپ شده در يكي از روزنامه هاي محلي :: ۱۳۸٦/٤/٤
» و این جا اغازه شروعی است که هرگز پایان ندارد.... :: ۱۳۸٦/۳/٢٤
» نوروز مبارک... :: ۱۳۸٥/۱٢/٢٩
» ۱۳۸٥/٧/۱ :: ۱۳۸٥/٧/۱
» اين ترانه عاشقانه نيست... :: ۱۳۸٥/٦/٢٤
» ۱۳۸٥/٦/۱۱ :: ۱۳۸٥/٦/۱۱
» immortal be loved :: ۱۳۸٥/٦/۳
» ۱۳۸٥/٥/٢٧ :: ۱۳۸٥/٥/٢٧
» مصاحبه... :: ۱۳۸٥/٥/٢٠
» ۱۳۸٥/٥/۱٤ :: ۱۳۸٥/٥/۱٤
» ۱۳۸٥/٥/٦ :: ۱۳۸٥/٥/٦
» ۱۳۸٥/٤/٢٩ :: ۱۳۸٥/٤/٢٩
» و اما عشق.. :: ۱۳۸٥/٤/٢٧
» تشکر... :: ۱۳۸٥/٤/٢٤
» ۱۳۸٥/٤/٢٢ :: ۱۳۸٥/٤/٢٢
» ۱۳۸٥/٤/٢۱ :: ۱۳۸٥/٤/٢۱
» ۱۳۸٥/۳/۳٠ :: ۱۳۸٥/۳/۳٠
» ۱۳۸٥/٢/٢٥ :: ۱۳۸٥/٢/٢٥
» ۱۳۸٥/٢/٢٥ :: ۱۳۸٥/٢/٢٥
» بدرود... :: ۱۳۸٥/٢/٢٥
» درسنامه... :: ۱۳۸٥/٢/٩
» ۱۳۸٥/۱/٢۸ :: ۱۳۸٥/۱/٢۸
» ۱۳۸٥/۱/٢٥ :: ۱۳۸٥/۱/٢٥
» ... :: ۱۳۸٥/۱/۱٧
» ۱۳۸٥/۱/۱٦ :: ۱۳۸٥/۱/۱٦