کوچ بود

سفر نه

عزیمت ما به نقطه صفر جغرافیا

صفری نه انچنان مطلق

که با میلیون ها خاطره

در حافظه اش...

 

 

 

/ 2 نظر / 23 بازدید
آتور

لعنت به خاطر من که هر چه توانیدم ، اتفاق نیافتد مثل ریگ شد به گردنم آویخته که خون ریزی اش بند نمی آید !